Odbor sociálních věcí

Jarmila LIŠKOVÁ - vedoucí odboru,
přímý tel. 577 004 840, ústředna 577 004 800, linka 140,
e-mail: liskova@mesto-slavicin.cz 

Mgr. Magdaléna BAKLÍKOVÁ - sociální pracovnice,
přímý tel. 577 004 843, ústředna 577 004 800, linka 143, mobil 734 785 301
e-mail: baklikova@mesto-slavicin.cz


Odbor sociálních věcí Městského úřadu Slavičín (dále jen „odbor“) zajišťuje výkon státní správy a samosprávy v sociální oblasti pro občany města Slavičín včetně místních částí Divnice, Hrádek na Vlárské dráze a Nevšová.
Výkon státní správy zajišťuje jako pověřený obecní úřad  pro obce Bohuslavice nad Vláří, Lipová, Petrůvka, Rudimov a Šanov.
V samostatné působnosti obce vykonává úkoly v oblasti sociální práce, prevence a služeb. 

Odbor vykonává státní správu v základním rozsahu přenesené působnosti obecního úřadu a v rozsahu pověřeného obecního úřadu  podle z. č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 

Odbor provádí komplexní posouzení sociální situace osob a sociální práci v nejširším rozsahu včetně poskytování základního a odborného poradenství  v různých oblastech sociálně právní ochrany osob a ve vztahu ke všem ohroženým skupinám (senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby v hmotné nouzi, osoby ohrožené sociálním vyloučením, oběti domácího násilí, osoby ohrožené rizikovým způsobem života, občané bez přístřeší i rodiny s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci). 

Odbor zjišťuje a poskytuje potřebné údaje orgánům pomoci v hmotné nouzi (ÚP ČR) pro účely rozhodování o dávkách.
Dále rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění – zabezpečuje dohled, jak ustanovený zvláštní příjemce plní stanovené povinnosti. Zprostředkovává žádosti o umístění do domova důchodců. 

Přijímá a vede žádosti o přidělení bytů: 
a) v domech s pečovatelskou službou
     - Slavičín, K Nábřeží č.p. 841
     - Slavičín, Hrádek na Vl. dráze, Hrádecká č.p. 230-235 
b)  v domě s chráněnými byty
     - Slavičín, Nevšová.


ikona souboruKatalog poskytovatelů sociálních služeb


Sociálně-právní ochrana dětí

Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména:

 • ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu
 • ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění
 • působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny
 • zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině

Sociálně-právní ochrana dětí je zajišťována orgány sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „OSPOD“), dle zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

OSPOD jsou:

 • krajské úřady
 • obecní úřady obcí s rozšířenou působností
 • obecní úřady a újezdní úřady
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Úřad pro mezinárodní ochranu dětí
 • Úřad práce České republiky – krajské pobočky

Hlavní úlohou OSPOD je chránit zájem a blaho dítěte mladšího 18 let. Každý je oprávněn upozornit OSPOD na skutečnosti, že rodiče neplní nebo nemohou plnit povinnosti vyplývajících z rodičovské odpovědnosti.

OSPOD pomáhá:

 • s výchovou dítěte a péčí o něj
 • s bydlením a hospodařením s finančními prostředky
 • při rozchodu rodičů poskytuje poradenství (jak postupovat při řešení stanovení výživného pro nezletilé dítě a úpravu styku s druhým rodičem)
 • poskytuje základní a odborné sociální poradenství při řešení rodinných problémů

Dítě má právo požádat OSPOD o pomoc při ochraně svého života a dalších svých práv i bez vědomí rodičů či jiných osob, kterým je svěřeno do výchovy.

OSPOD se zaměřuje zejména na děti:

 • o které rodiče řádně nepečují
 • které jsou ohrožené domácím násilím
 • na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu nebo je podezření z páchání takového činu
 • které mají výchovné problémy
 • zanedbávají školní docházku
 • požívají alkohol nebo návykové látky
 • které utíkají od rodičů

Agendu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadě ve Slavičíně vykonává sociální pracovnice Mgr. Gabriela Hajdová.

MěÚ Luhačovice, obec s rozšířenou působností, vykonává sociálně-právní ochranu dětí v plném rozsahu: 

Městský úřad Luhačovice
nám. 28.října 543
763 26 Luhačovice

Sociální odbor (odloučené pracoviště)
Masarykova 137

763 26 Luhačovice
tel: 577 197 469, netikova@mesto.luhacovice.cz
      577 197 466, penazova@mesto.luhacovice.cz
      577 197 461, jordanova@mesto.luhacovice.cz

Provozní doba:
Po, St:        7:30 - 12:00  13:00 - 17:00
Út, Čt, Pá:  7:30 - 12.00  13:00 - 14:30

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Ustanovení § 9a odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a § 6 a přílohy č. 1 vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, zavádějí do činnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětístandardy kvality sociálně-právní ochrany dětí(dále jen „standardy“).

Standardy jsou souborem kritérií, jejichž prostřednictvím je určena úroveň kvality poskytované sociálně-právní ochrany dětí ve vztahu k dětem, rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu, včetně stanovení vnitřních postupů orgánů sociálně-právní ochrany dětí.

Celý dokument Standardů kvality sociálně-právní ochrany Městského úřadu Slavičínje v písemné podobě k dispozici k nahlédnutí u sociální pracovnice orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

PROVOZNÍ DOBA MĚSTSKÉHO ÚŘADU SLAVIČÍN: 

Pondělí 08:00 - 17:00
Úterý 08:00 - 14:00
Středa 08:00 - 17:00
Čtvrtek 08:00 - 14:00
Pátek 08:00 - 14:00
Sobota zavřeno
Neděle zavřeno

Poznámka: Polední přestávka denně od 11:00 do 12:00 hodin
Vytvořeno 31.12.2007 12:09:29 - aktualizováno 21.2.2012 10:24:33 | přečteno 28521x | tajemnik
load