Slavičínský zpravodaj


Tento měsíčník vychází pravidelně již od roku 1977. Vydává ho město Slavičín jednou měsíčně, vždy k 1. dni v měsíci, v nákladu 3 238 ks pro město Slavičín a obce Petrůvka, Rokytnice, Rudimov, Šanov, Bohuslavice a Lipová. Pro domácnosti města Slavičína a jeho místních částí zdarma. Zpravodaj je celobarevný.

Adresa redakce
Městské infocentrum Slavičín, Mladotické nábřeží 849, 763 21 Slavičín, tel. 577 342 251, e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz.

Redakční rada: Mgr. Iva Šimoníková - předseda, Mgr. Tomáš Chmela, Monika Hubíková, Mgr. Gabriela Klabačková, Bc. Marie Studeníková, Mgr. Jitka Pfeiferová - tajemník
Odpovědný redaktor: Mgr. Jitka Pfeiferová


Příspěvky (články) do Slavičínského zpravodaje přijímá redakce elektronicky na e-mailové adrese kultura@mesto-slavicin.cz v souboru Word jako neformátovaný text. Neformátovaný text je v řádcích volně plynoucí text, jednotlivé části nesmí být odsazovány nadbytečnými mezerami (vytvořenými mezerníkem či tabulátorem). Doporučené písmo je Times New Roman (velikost 10), nepoužívejte jiné barvy než základní černou (ani při zvýrazňování nadpisů). Pod text připojte jméno autora článku. Příspěvek, který tvoří více textů, vytvořte v jednom souboru Word, texty řaďte přímo za sebou (neumisťujte texty na samostatné strany, nevytvářejte další soubory).
Doprovodné obrázky (loga, fotografie apod.) nevkládejte přímo do textu. Soubor Word s textem a doprovodné obrázky připojte k e-mailu jako přílohu. Předmět e-mailu nazvěte Slavičínský zpravodaj – měsíc, rok. Fotografie musí splňovat určitou kvalitu pro tisk, tj. minimálně 200 kB. Neostré, rozmazané či jinak upravované fotografie nemohou být přijaty.

Objednávky placené inzerce přijímá redakce na adrese kultura@mesto-slavicin.cz. Do objednávky uveďte požadovanou velikost inzerátu, číslo zpravodaje, v němž má být inzerát zveřejněn, a způsob platby (v případě platby fakturou i fakturační adresu).

Pokud neobdržíte od redakce potvrzující e-mail, co nejdříve si přijetí příspěvku (článku i inzerátu) ověřte na tel. č. 577 342 251.

Příspěvky občanské inzerce (vzpomínky na zesnulé, blahopřání a poděkování) lze podat a zaplatit osobně v Městském infocentru Slavičín, Mladotické nábřeží 849.

Uzávěrka Slavičínského zpravodaje je do 15. dne předešlého měsíce. Uzávěrka inzertních příspěvků je do 10. dne předešlého měsíce. U později přijatých příspěvků nelze zaručit jejich zařazení do připravovaného čísla zpravodaje.


ikona souboruceník inzerce platný 2021
ikona souborurozvržení inzerce

Forma placené inzerce:

  • grafická reklama - podklady pro inzerci musí být nachystány v rozlišení 300 dpi, lze použít formáty: JPG, EPS, PSD a PDF, formát inzerce k nahlédnutí v souboru výše "rozvržení inzerce"
  • textová reklama - jedná se o prostý text, podklady se dodávají ve formátu: doc, txt nebo rtf, doporučujeme text neformátovat


load