Základní informace

Důležitá telefonní čísla

Jednotné tísňové volání

112
Hasičský záchranný sbor 150
Zdravotnická záchranná služba 155
Policie ČR 158
Městská policie Slavičín 577 004 858

Při předávání zprávy uveďte:

 • kdo volá (jméno volajícího) a číslo telefonu;
 • co se stalo;
 • kde se to stalo (v případě potřeby orientační body v místě události);
 • kdy se to stalo;
 • doplňující údaje podle situace (počet postižených, druh zranění, apod.).

Po ukončení hovoru zavěste a čekejte na zpětný dotaz k ověření pravdivosti zprávy.


Obecné zásady chování při mimořádné události nebo krizové situaci 

Při ohrožení, o kterém můžete být vyrozuměni prostřednictvím sirén, zprávou v rozhlase, televizi, z tisku, internetu nebo hlášením místního rozhlasu, pojízdného rozhlasového vozu, megafonu, a od spoluobčanů, se snažte dodržovat následující zásady:
 • RESPEKTUJTE a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas, internet, úřední deska městského úřadu, pokyny zaměstnavatele apod.).
 • NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy.
 • VARUJTE ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí.
 • NETELEFONUJTE zbytečně - telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena.
 • NEPODCEŇUJTE vzniklou situaci.
 • POMÁHEJTE sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem.
 • UVĚDOMTE SI, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku.
 • UPOSLECHNĚTE pokynů pracovníků záchranných složek a orgánů veřejné správy.


Siréna

Sirény jsou spolehlivým prostředkem varování obyvatel před nebezpečím a mohou být použity podle potřeby lokálně, na ohrožených územích a bude-li to vyžadovat situace i na území celého státu. V České republice je pro varování obyvatelstva zaveden pouze jeden varovný signál „Všeobecná výstraha" - kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin. Signál může být vysílán třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Vyhlašuje se při bezprostředním ohrožení mimořádnou událostí nebo při jejím nenadálém vzniku. U elektronických (hlasových) sirén je signál doplněn o verbální informaci upřesňující druh ohrožení.

rotační siréna (akustický signál)

Siréna všeobecná rotační
ikona souboruzvuková ukázka


elektronická siréna (akustický signál + verbální informace)

Siréna všeobecná elektronická
ikona souboruzvuková ukázka

Zvuk sirény, vyjadřující varovný signál „Všeobecná výstraha", znamená vždycky nějaké nebezpečí. Její zvuk upozorňuje, že může dojít nebo již došlo k mimořádné události, která ohrožuje životy a zdraví občanů, majetek a životní prostředí. Bude nutné se ukrýt nebo opustit ohrožený prostor a dodržovat opatření stanovená městem, zaměstnavatelem a správními úřady.


Kromě varovného signálu „Všeobecná výstraha" existuje v České republice ještě signál „Požární poplach". Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón). Elektronické sirény v případě tohoto signálu napodobují hlas trubky troubící tón „HO-ŘÍ" po dobu jedné minuty.

rotační siréna (akustický signál)

Siréna požární rotačníikona souboruzvuková ukázka


elektronická siréna (akustický signál + verbální informace)

Siréna požární elektronickáikona souboruzvuková ukázka


Akustické zkoušky sirén
(nekolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin) jsou pravidelně každou první středu v měsíci v 12 hodin a jsou oznamovány předem v hromadných informačních prostředcích. Slouží k ověřování provozuschopnosti Jednotného systému varování a vyrozumění.

rotační siréna (akustický signál)

ikona souboruzvuková ukázka


elektronická siréna (akustický signál + verbální informace)

Siréna zkušební

ikona souboruzvuková ukázka


Reakce na varovný signál

Když zazní siréna (Pozn.: Pokud zjevně nejde o povodně. Při nebezpečí povodně viz níže.):

 • OKAMŽITĚ SE UKRYJTE - Vyhledejte úkryt v nejbližší budově. Tou může být výrobní závod, úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům. Jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varovný signál, zaparkujte automobil a vyhledejte úkryt v nejbližší budově.
 • ZAVŘETE DVEŘE A OKNA - Když jste v budově, zavřete dveře a okna. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin a jedů. Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření.
 • ZAPNĚTE RÁDIO NEBO TELEVIZI - Informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích hromadných informačních prostředků. V případě výpadku elektrického proudu využijte přenosný radiopřijímač na baterie. Tyto informace jsou sdělovány i obecním rozhlasem, popř. elektronickými sirénami.

Při evakuaci

 • Dodržujte pokyny správních úřadů, města, popř. zaměstnavatele, kteří organizují nebo zajišťují evakuaci.
 • Dbejte pokynů k evakuaci osob nařízených velitelem zásahu.
 • Dodržujte stanovené zásady pro opuštění bytu, vezměte si evakuační zavazadlo a dostavte se na určené místo.
 • Při použití vlastních vozidel dodržujte pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci.

Před opuštěním bytu

 • Uhaste otevřený oheň v topidlech.
 • Vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček).
 • Uzavřete přívod vody a plynu.
 • Ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt.
 • Dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou.
 • Kočky a psy si vezměte s sebou.
 • Ostatní domácí zvířata, včetně exotických zvířat, ponechte doma a dobře je předzásobte vodou a potravou.
 • Vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a dostavte se na určené evakuační středisko


Evakuační zavazadlo

Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné situace nebo nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.

Obsahuje:

 • Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu.
 • Předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor.
 • Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti.
 • Přenosné rádio s rezervními bateriemi.
 • Toaletní a hygienické potřeby.
 • Léky, svítilnu.
 • Náhradní oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku.
 • Kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti.


Ochrana před povodněmi

Před povodní:

 • Vytipujte si bezpečné místo, které nebude zaplaveno vodou.
 • Připravte si pytle s pískem na utěsnění nízko položených dveří a oken.
 • Připravit si potraviny a pitnou vodu na 2-3 dny.
 • Vlastníte-li osobní automobil, připravte jej k použití.
 • Připravte se na evakuaci zvířat. Upevněte věci, které by mohla odnést voda.
 • Připravte si evakuační zavazadlo.

Při povodni:

 • Opusťte ohrožený prostor.
 • V případě evakuace dodržujte zásady pro opuštění bytu (domu).
 • Je-li nedostatek času, okamžitě se přesuňte na vytypované místo, které nebude zaplaveno vodou.

Po povodni:

 • Nechte si zkontrolovat stav obydlí (statická narušenost, obyvatelnost), rozvody energií (plyn, el. energie apod.), stav kanalizace a rozvodů vody.
 • Zlikvidujte uhynulé zvířectvo, potraviny a polní plodiny, které byly zasaženy vodou, podle pokynů hygienika.
 • Informujte se o místech humanitární pomoci.
 • Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod.
Vytvořeno 14.5.2008 13:23:23 | přečteno 8451x | tajemnik
load