Systém a principy ochrany obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva v krizových situacích, ať již vojenského či nevojenského charakteru, je v ČR plánována a prováděna na bázi civilní ochrany (obrany), což je institut, který je zakotven v dokumentech mezinárodního humanitárního práva - konkrétně v I. dodatkovém protokolu k ženevským konvencím. Tyto dohody byly ratifikovány i Československem, respektive Českou republikou.

Civilní obrana (CO)

Civilní obrana - je provádění úkolů k ochraně obyvatel před nebezpečím a pomoci k odstranění bezprostředních následků válek či pohrom - zahrnuje:

 • varování, evakuace, poskytování přístřeší
 • záchranné práce (včetně dezaktivace ap.)
 • lékařská služba (včetně první pomoci), náboženská pomoc
 • nouzové ubytování a zásobování
 • obnova a udržování pořádku v postižených oblastech
 • okamžitá oprava veřejných zařízení
 • okamžité pohřbívání
 • plánování a organizace této činnosti


Mimořádná událost

- škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, havárie ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní prostředí, vyžadující provedení záchranných a likvidačních prací 

Čas od času se každý může setkat s událostí ohrožující jeho život, zdraví nebo majetek. Proto je dobré vědět, jaké situace nás ohrožují, jak se v těchto situacích zachovat a ochránit tak sebe a jak pomoci druhým. S jakými událostmi se můžete setkat na území města Slavičín:

 • extrémní situace způsobené rozmary počasí (větrná smršť, kalamitní výskyt sněhových srážek, námrazová kalamita, katastrofální sucho);
 • povodně, záplavy, ohrožení ledovými bariérami na tocích;
 • onemocnění většího počtu osob, epidemie;
 • hromadné nákazy zvířat (slintavka a kulhavka, prasečí mor apod.);
 • požáry, lesní požáry;
 • výbuch v důsledku úniku hořlavých plynů nebo par z průmyslových a technických zařízení nebo v důsledku nastražení výbušniny;
 • únik nebezpečných škodlivin do ovzduší;
 • rozsáhlé havárie v dopravě (silniční, železniční neštěstí, pád letadla);
 • přerušení dodávek elektřiny, vody, plynu, tepla, rozpad telekomunikační a informační sítě.

 
Zjistí-li někdo, že hrozí, nebo již vznikla mimořádná událost, je morální a občanskou povinností každého tuto skutečnost ihned oznámit na telefonní čísla:

Jednotné tísňové volání

 112
Hasičský záchranný sbor  150
Zdravotnická záchranná služba  155
Policie ČR  158
Městská policie Slavičín  577 004 858

 Při předávání zprávy uveďte:

 • kdo volá (jméno volajícího) a číslo telefonu;
 • co se stalo;
 • kde se to stalo (v případě potřeby orientační body v místě události);
 • kdy se to stalo;
 • doplňující údaje podle situace (počet postižených, druh zranění, apod.)

Po ukončení hovoru zavěste a čekejte na zpětný dotaz k ověření pravdivosti zprávy.


Krizová situace

- mimořádná situace, při níž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav

 1. stav nebezpečí
  • vyhlašuje hejtman kraje; 
  • v případě mimořádné události, kdy intenzita ohrožení životů, zdraví, majetku, životního prostředí; nedosahuje značného rozsahu, ale není ohrožení možno odvrátit běžnou činností správních úřadů a složek integrovaného záchranného systému (IZS); 
  • vyhlášen pro celý kraj nebo jeho část na dobu 30 dnů (prodloužení jen se souhlasem vlády).
 2. stav nouze
  • vyhlašuje Vláda ČR popřípadě předseda vlády; 
  • v případě mimořádné události, kdy jsou ve značném rozsahu ohroženy životy, zdraví, majetek nebo vnitřní pořádek a bezpečnost; 
  • vyhlášen pro celý stát nebo omezené území státu na dobu 30 dnů (prodloužit může Poslanecká sněmovna).
 3. stav ohrožení státu
  • vyhlašuje Parlament ČR na návrh vlády; 
  • při bezprostředním ohrožení svrchovanosti státu nebo územní celistvosti státu nebo jeho demokratického základu;
  • vyhlášen pro celý stát nebo omezené území státu na neomezenou dobu.
 4. válečný stav
  • vyhlašuje Parlament ČR; 
  • je-li Česká republika napadena nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení;
  • vyhlášen pro celý stát na neomezenou dobu.
Vytvořeno 14.5.2008 12:03:03 - aktualizováno 3.11.2009 21:27:56 | přečteno 9247x | tajemnik
load