O nás

Městská policie je orgánem města a je přímo podřízena starostovi města. Při své činnosti se řídí zejména zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii.

ikona souboruZpráva o činnosti Městské policie Slavičín za rok 2012
ikona souboruZpráva o činnosti Městské policie Slavičín za rok 2011
ikona souboruZpráva o činnosti Městské policie Slavičín za rok 2010


Městská policie Slavičín byla zřízena v roce 1992 obecně závaznou vyhláškou města Slavičín č. 4/1992.

Činnost Městské policie Slavičín spočívá především v zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti města Slavičín. Městská policie je definována jako orgán obce a řídí se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Strážníci rovněž plní další úkoly, které jim stanoví zvláštní zákony, jako jsou např. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami atd.

Své poslání plní především tím, že předchází protiprávnímu jednání fyzických a právnických osob, kterými je porušován veřejný pořádek nebo takovému jednání brání a ve vymezeném rozsahu je postihuje.

Každý má právo obracet se na strážníky se žádostí o pomoc; strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout.

Při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku strážníci zejména:

 1. přispívají k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
 2. dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
 3. dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
 4. podílí se v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
 5. podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
 6. podílí se na prevenci kriminality v obci,
 7. provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
 8. odhalují přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,

Městská policie Slavičín svoji činnost provádí na území města Slavičín, tzn. katastrální území Divnice, Hrádek na Vlárské dráze, Nevšová a Slavičín.

Mimo jiné se zaměřuje na:

 • veřejný pořádek
 • zábory veřejného prostranství
 • černé skládky
 • volný pohyb psů a jejich venčení
 • dodržování zásad občanského soužití
 • přestupky proti majetku
 • dodržování obecně závazné vyhlášky města Slavičín č. 1/2001, o veřejném pořádku
 • dodržování obecně závazné vyhlášky města Slavičín č. 1/2009, o požívání alkoholu na veřejném prostranství
 • dodržování obecně závazné vyhlášky města Slavičín č. 3/2003, o poplatcích
 • dodržování nařízení obce Tržní řád
 • dodržování zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • dodržování dopravního značení
 • parkování vozidel
 • dodržování zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
 • výskyt autovraků
 • dodržování zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • dodržování zákazu podávání alkoholu a tabákových výrobků mladistvým osobám
 • dodržování zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
 • dodržování zákazu hry mladistvých osob na výherních automatech
 • dodržování zákazu přítomnosti mladistvých osob v prostorách, kde jsou umístěny výherní automaty
 • dodržování zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
 • dodržování zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Z dalších činností městské policie lze uvést např.:

 • dohled na přechodech pro chodce v čase, kdy jdou děti do školy
 • zajišťování veřejného pořádku při společenských akcích pořádaných MěÚ Slavičín
 • v rámci pochůzkové a hlídkové služby doručování písemností na žádost odborů MěÚ Slavičín
 • doručování nepřebraných písemností na žádosti soudů, přestupkové komise, či jiných orgánů
 • spolupráce se všemi odbory MěÚ Slavičín a organizacemi města Slavičín
 • spolupráce s Policií ČR
 • pořadatelská služba při zasedání Městského zastupitelstva Slavičín
 • v rámci prevence jsou prováděny besedy s dětmi se zaměřením na témata: „silniční provoz a povinnosti chodce a cyklisty“
 • informování občanů o důležitých skutečnostech ve Slavičínském zpravodaji a na webových stránkách města Slavičín
 • zjišťování závad na veřejném prostranství, na veřejném osvětlení, na místních komunikacích, na dopravním značení a následné oznamování Službám města Slavičín, s.r.o.
 • zjišťování závad na krajské komunikaci, na dopravním značení a následné oznamování SÚS Zlínska, s.r.o.
 • účast při sportovních a kulturních aktivitách
 • strážník František Ševčík vede Kynologický klub Slavičín

Strážník je oprávněn:

 • požadovat prokázání totožnosti
 • požadovat potřebná vysvětlení
 • předvést osobu
 • odebrat zbraň
 • zakázat vstup na určená místa
 • otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor
 • odejmou věc
 • zastavovat jedoucí vozidla
 • řešit přestupky
 • ukládat blokové pokuty
 • použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla
 • rozhodnout o odtažení vozidla
 • měřit rychlost vozidel
 • vstupovat do živnostenských provozoven
 • použít donucovacích prostředků, psa a služební zbraň
 • provádět obrazové a zvukové záznamy

Identifikace strážníků městské policie:

Strážníci se prokazují ve službě služebním stejnokrojem.
V případě, že strážník nemá stejnokroj, prokazuje svoji příslušnost k městské policii služebním průkazem.

Vytvořeno 10.2.2011 8:18:48 | přečteno 5779x | tajemnik
load