Územní plán

ÚPD

Územní plán je základní koncepce rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepce veřejné infrastruktury; vymezuje zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území, pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. Územní plán v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu se zásadami územního rozvoje kraje a s politikou územního rozvoje. Územní plán se pořizuje a vydává pro celé území obce. Územní plán je závazný pro pořízení a vydání regulačního plánu zastupitelstvem obce, pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí.Územní plán Slavičín - změna č. 1B

- úplné znění po vydání změny č. 1B

ikona souboruOpatření obecné povahy - úplné znění po změně č.1B ÚP Slavičín
ikona souboruP1  Textová část úplného znění po vydání změny
ikona souboruP3  Textová část odůvodnění
ikona souboruP 2-1 Výkres základního členění území
ikona souboruP 2-2 Hlavní výkres
ikona souboruP 2-3 Veřejně prospěšné stavby a opatření
ikona souboruP 2-4 Koordinační výkres


Územní plán Slavičín - změna č. 1A

- úplné znění po vydání změny č. 1A

ikona souboruOpatření obecné povahy - úplné znění po změně č.1A ÚP Slavičín
ikona souboruP 1  Textová část úplného znění po vydání změny
ikona souboruP 3  Textová část odůvodnění
ikona souboruP 2-1 Výkres základního členění území
ikona souboruP 2-2 Hlavní výkres
ikona souboruP 2-3 Veřejně prospěšné stavby a opatření
ikona souboruP 2-4 Koordinační výkresÚzemní plán Slavičín - původní

textová část:

ikona souboruÚP Slavičín - textová část
ikona souboruÚP Slavičín - opatření obecné povahy

grafická část:

ÚP Slavičín na portále JUAP 

ikona souboruÚP Slavičín - výkres základního členění území 1
ikona souboruÚP Slavičín - výkres základního členění území 2
ikona souboruÚP Slavičín - výkres základního členění území 3
ikona souboruÚP Slavičín - výkres základního členění území 4

ikona souboruÚP Slavičín - hlavní výkres 1 (Slavičín) 
ikona souboruÚP Slavičín - hlavní výkres 2 (Hrádek na Vl. dráze)
ikona souboruÚP Slavičín - hlavní výkres 3 (Divnice)
ikona souboruÚP Slavičín - hlavní výkres 4 (Nevšová)
ikona souboruÚP Slavičín - hlavní výkres 5 - legenda

ikona souboruÚP Slavičín - výkres veřejněprospěšných staveb, opatření a asanací 1
ikona souboruÚP Slavičín - výkres veřejněprospěšných staveb, opatření a asanací 2
ikona souboruÚP Slavičín - výkres veřejněprospěšných staveb, opatření a asanací 3
ikona souboruÚP Slavičín - výkres veřejněprospěšných staveb, opatření a asanací 4
ikona souboruÚP Slavičín - výkres veřejněprospěšných staveb, opatření a asanací 5 - legenda
Vytvořeno 23.6.2008 10:55:12 | přečteno 17699x | tajemnik
load