Rozpočet města na rok 2011

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 23. února 2011 schválilo rozpočet města Slavičín na rok 2011.

Definitivně tak dnes známe odpověď na otázku, jak město hospodařilo v roce 2010, a velmi pravděpodobně můžeme říci, které investiční akce budeme v roce 2011 realizovat. Zmíněná pravděpodobnost je dána tím, že investice jsou ovlivňovány jak příjmy města, tak dotacemi. Příjmy jsou samozřejmě jen predikovány, jejich skutečnou výši budeme bedlivě sledovat v průběhu roku. Schválení našich žádostí o dotace je také věc, kterou se budeme dozvídat průběžně.
Hospodaření města v roce 2010 skončilo přebytkem ve výši 3,034 mil. Kč. Tento přebytek byl zapojen do financování rozpočtu města na rok 2011. Ve stávající době poměrně výrazných dotací (zejména z EU) bývá jednoduché číslo výsledku hospodaření poměrně iluzorní, protože většinu dotovaných akcí je třeba předfinancovat (realizovat za vlastní finanční prostředky). Dotace přichází až po složitém doložení všech dokladů a vyúčtování, a to mnohdy časově přesahuje rozpočtový rok. To se plně projevuje i v rozpočtu města na rok 2011, kdy nemůžeme do příjmů započíst dotace, které obdržíme až v roce 2012, a to ve výši 10,710 mil. Kč.
Daňové příjmy rozpočtu na rok 2011 očekáváme ve výši 51,4 mil. Kč, což je na úrovni skutečnosti roku 2010. Také rok 2011 je ještě rokem, kdy chceme realizovat především projekty, na které se podaří získat dotace z z národních či evropských zdrojů. Stávající programovací období EU se pomalu chýlí ke konci, tedy co se alespoň týká zbytkových alokací v námi využívaných operačních programech. Plně z vlastních finančních prostředků i letos budeme realizovat pouze akce, které považujeme za nezbytné, a které z cizích zdrojů ani nemohou být kofinancovány.
Základní údaje rozpočtu města Slavičín na rok 2011:
Příjmy běžného roku 122 491 tis. Kč,
Výdaje běžného roku 149 971 tis. Kč,
Saldo příjmů a výdajů -27 480 tis. Kč,
s tím, že schodek bude kryt zčásti přebytkem hospodaření města z minulých let a přijetím úvěru ve výši 17 716 tis. Kč, z toho:
krátkodobý překlenovací úvěr 8 000 tis. Kč,
dlouhodobý úvěr 9 716 tis. Kč.

Pokud se týká investičních akcí, pak budeme v roce 2011 pracovat na dokončení projektu rekonstrukce Horákovy vily. Stavba by měla být hotová v červnu s tím, že zahájení provozu knihovny je plánováno na měsíc září. Zahájena bude realizace projektu „Protipovodňová opatření a varovný systém Říka-Vlára-Váh, II. etapa“, v rámci kterého bude nákladem cca 5,64 mil. Kč (dotace činí 90 %) opraven most a provedeny navazující úpravy v Nevšové. Dále bude nákladem cca 8,15 mil. Kč (opět dotace 90 %) realizován projekt rekonstrukce sběrného dvora odpadů v areálu Služeb města Slavičína. V rámci projektu bude vystavěna také montovaná hala a zakoupena potřebná manipulační technika. Zásadním projektem bude revitalizace veřejného prostranství před budovou radnice a prostoru za Horákovou vilou. Zde ještě přesné náklady neznáme, vyplynou nám až z připravovaného výběrového řízení na dodavatele. Dokončen bude také projekt revitalizace zámeckého parku.
V rozpočtu je vyčleněna částka 6 mil. Kč jako rezerva na financování dalších rozvojových projektů. Které to budou, to vyplyne z naší případné úspěšnosti v žádostech o dotace. Požádáno máme např. o dotaci na zateplení dalších veřejných budov nebo na odkanalizování Divnic a Nevšové. Připravovat budeme např. také další žádosti týkající se úspor energie (solární kolektor pro městskou nemocnici nebo úspory energie ve veřejném osvětlení).
Plně za vlastní finanční prostředky budeme letos provádět rekonstrukci ulice Ševcovská (1,61 mil. Kč) nebo opravu dláždění cesty na Horním náměstí (600 tis. Kč). Zahájena bude také rekonstrukce základní umělecké školy - v 1. etapě bude provedena rekonstrukce střechy a zpevnění podlahy půdního prostoru (1,8 mil. Kč). Investovat bychom měli do výměny oken a dveří v domě č. p. 564-6 ve Slavičíně, dokončení výměny oken a dveří v MŠ Malé Pole, opravy kotelny na radnici a v hasičárně ve Slavičíně, na řadu by měla přijít výstavba dětského hřiště Mladotická atd. Nesmíme také zapomenout na rozsáhlý projekt teplofikace sídliště Vlára, který bude realizovat BTH Slavičín.
Takže rok 2011 bude dalším rokem poměrně intenzivní investiční činnosti. V letech dalších můžeme spolu s pomalu vysychajícími dotačními zdroji EU počítat s oslabením investic, což by nám mělo vytvořit prostor pro restrukturalizaci a vytvoření finančních rezerv do dalšího plánovacího období.
Ing. Jaroslav Končický, starosta

Vytvořeno 22.2.2011 14:16:58 | přečteno 1275x | Marie Rumplíková
load